Tag: فایده تاریخ

  دکتر عبدالحسین زرین کوب در بین فوایدی که قدما جهت تاریخ ذکر کرده اند یکی این نکته است که از تاریخ، هم آشنایی با عقاید و ادیان حاصل می شود و هم می توان دردها و گرفتاریهایی را که در زندگی پیش می آید از روی آن و با توجه به تجارب گذشته رفع […]