Tag: فردینان دوسوسور

فراز و فرود نشانه شناسی از دانش تا روش دکتر عطاءالله کوپال در اوایل قرن بیستم، با انتشار دیدگاههای “فردینان دوسوسور” و “چارلز سندرس پیرس”، پدیده ی نشانه شناسی به مثابه یک علم جدید، در مباحث زبان، ادبیات و نقد ادبی و فرهنگی مطرح شد. نشانه شناسی همواره، در همجواری مکتب ساختگرایی قرار داشته و […]