Tag: فرمالیسم مذهبی

نسبت “ما” و حافظ: حافظ و رادیکالیسم دینی و فرمالیسم مذهبی دکتر سیدجواد میری برخی از اندیشمندان، گاهی درباره نسبت ما و شعرای ایرانی ساعتها صحبت میکنند اما حتی یک بیت هم نقل نمیکنند. یعنی ارتباطی با متن ایجاد نمیشود. نکته‌ای که باید بر آن تاکید کرد این است که حافظ تنها یک نماد نیست. […]