Tag: فرمالیسم

ارزیابی نشانه شناسی روسیه در روی آورد به هنر دکتر احمد پاکتچی   در حالی که نشانه شناسی فرانسوی و امریکایی از دامان زبان شناسی و منطق برآمده، در روسیه زمینه اصلی این دانش نقد ادبی و نقد هنر بوده است. برای پاسخ به این پرسش که نشانه شناسی تا چه حد این امکان را […]

از ادبیات تا ادبیّت – نسبت فرمالیسم با تعهدگریزی در ادبیات گفتگو با شهریار زرشناس -با خواندن آثار شما در زمینه ادبیات در میابیم که مایلید تعهد را جزو اصول ادبیات بدانید. تعهد که از سالهای پیش از دهه ۴۰ نزد پورقمی، گلسرخی، شریعتی و … مطرح بود ناگهان در آثار شما شأنی مرکزی می […]

هنر به روایت فلسفه در گفتگو با دکتر محمد ضیمران – واژه هنر جزو آن دست واژگانی است که افراد بسیاری – از عموم مردم گرفته تا متخصصان – در بخشهای مختلف به کار می برند، اما هنگامی که موشکافانه تر کاربرد این واژه را تحلیل کنیم، می بینیم که نزد افراد مختلف نه یک […]

فرمالیسم مقلد تکنیک زده (در بررسی آثار هوشنگ گلشیری) شهریار زرشناس در قلمرو ادبیات داستانی ایران طی سالهای ۱۳۰۰ تا ۱۳۵۷ برخی گرایشهای فعال – و نه همه آنها – را می توان فهرستوار این گونه دسته بندی کرد: ۱. گرایش ادبیات رمانتیک بازاری پسند، که بیشتر در مجلات و سلسله پاورقیها جولان میداد، و […]

  احمد پاکتچی مبحث نشانه شناسی در روسیه به اندازه ای گسترده است که ناگزیر در قالب یک مقاله، تنها بخشی از آن باید مطرح گردد. از آنجا که فرمالیسم یا شکل گرایی روسی در حوزه ی فرهنگی ایران و به طور خاص در حوزه ی نشانه شناسی جریانی شناخته شده است، از آن به […]

  دکتر عطالله کوپال نقد فرمالیستی مهم ترین رویکرد آغاز قرن بیستم است که از مدرنیسم سرچشمه می گرفت. ده ههای پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، عصر نفی و انکار گذشته و گسستن از سنتهای ادبی و هنری پیشین بود. مدرنیسم بر آن بود که شالوده های اندیشه کهن را در هم شکند […]

    به سوی نوعی دانش فن شعر – از رومن یاکوبسن   روزگار تجربه گران جوان در هنرها و علوم بود. در اثنای زمستان ۱۹۱۴-۱۹۱۵، چند دانشجو، تحت حمایت فرهنگستان علوم، “حلقه زبانشناسی مسکو” را تشکیل دادند. طبق برنامه ای که تشکیل دهندگان این مجمع به شاخماتوف، زبانشناس معروف و دبیر آکادمی ارائه دادند، […]