Tag: فرم

  فرم در تاریخ زیبایی شناسی و. تاتارکیه ویچ ترجمه کیوان دوستخواه کمتر اصطلاحی را می توان یافت که به اندازه ی “فرم” دوام یافته باشد، این اصطلاح از زمان رومی ها تاکنون به کار رفته است، و کمتر اصطلاح تا این حد بین المللی است؛ واژه ی لاتینی forma به بسیاری از زبان های […]