Tag: فرهنگ سیاسی ایرانیان

بنیان های آرمان خواهی در فرهنگ سیاسی ایرانیان دکتر مسعود غفاری شهروز شریعتی یافتن پاسخی برای این پرسش که چرا ایرانیان تمایل به سخت کوشی برای نیل به آرمان ها و اهدافی دارند که در شرایط عادی امکان چندانی برای تحقق آنها متصور نیست، می تواند تا حدود زیادی ماهیت، تکوین، توسعه و پویش فرهنگ […]