Tag: فرهنگ فرانسوی

من بیشتر به فرهنگ های انسانی اعتقاد  دارم تا به فرهنگ های ملی که فرهنگ های سیاسی و مقطعی هستند. (از آن سال های پرشور پاریس…گفتگو با ناصر فکوهی)     تصویر: دانشجویان معترض بر فراز برج باستیل پاریس زهره روحی : با تشکر از اینکه دعوت به گفتگوی ما را پذیرفتید ، این مصاحبه […]