Tag: فرهنگ مدرن

عالمی دیگر، آدمی دیگر دکتر رضا داوری اردکانی برای اینکه جهان کنونی و شیوه‌ی زندگیش دگرگون شود، باید به فکر عالمی دیگر و آدمی دیگر بود؛ یعنی باید جهانی دیگر با انسانی دیگر در افق درک اهل نظر ظاهر شود. با توجه و تعرض به آن افق است که شاید شیوه‌ی زندگی مردمان بتدریج بی […]