Tag: فروشنده

بینامنیت در فیلم فروشنده با تکیه بر ایماژ و زبان تصویر* معصومه بوذری چکیده از نظر رولان بارت، رمزگان ها در جهان متن، ثابت نیستند و به تبع آنها، معنا نیز ثابت نخواهد بود. همچنین است آنجا که در متن های روایی، با کهن الگوهای اسطوره ای مواجه هستیم؛ که هم در یک قیاس وجوه […]