Tag: فریبا شایگان

رابطه دین و دولت از دیدگاه دکتر علی شریعتی   فریبا شایگان بررسی رابطه بین نهادهای دین و دولت یکی از محورهای مهم جامعه شناسی سیاسی و به عنوان یکی از مباحث امروز جامعه تلقی می شود. بررسی نظر جامعه شناسان در این مقاله نشان می دهد که برخی از آنان قائل به تفکیک و […]