Tag: فریدریش نیچه

تکرار عصر باستان در اوج مدرنیته مصطفی زالی اشتراوس همچون نیچه میخواهد عصر باستان را در اوج مدرنیته تکرار کند، اما به باور اشتراوس نوع نقد نیچه به مدرنیته او را از این مقصود باز داشته است. نیچه آموزه های باستان را به طریقی بیگانه و مبتنی بر اصطلاحات مدرن بازخوانی می کند. اما به […]

  در باب حقیقت و دروغ به مفهومی غیر اخلاقی فریدریش نیچه ترجمه: مراد فرهادپور روزی روزگاری، در یکی از گوشه های پرت و دورافتادہ عالمی، که خود مجموعه پراکنده ای است از منظومه های خورشیدی بی شمار چشمک زن، ستاره کوچکی وجود داشت که در یکی از سیارات آن جانورانی زیرک، دانستن را اختراع […]