Tag: فریده فرنودفر

میتوس و لوگوس هانس گئورک گادامر ترجمه: فریده فرنودفر ۱) مسئله اسطوره (میتوس) در وضعیت اندیشه روشنگری  واژه ها حکایتگر تاریخ ما هستند. این مسئله که واژه اسطوره (میتوس) از دل زبان عالمان سربرآورده و نزدیک به دو سده است که طنین خاص خود – و عمدتا طنینی مثبت – دارد، واقعیتی است که از […]