Tag: فطری گرایی

کانت و نظریه ایده های فطری آیا کانت فطری گرا است؟ سید حمید طالب زاده فلسفه در دورۀ جدید با عقلی مذهبان آغاز شد، نظریۀ ایده های فطری، که بنیاد معرفت شناسی آنان است، توسط دکارت مطرح گشت، و دیگر فلاسفۀ عقلی مذهب، مثل اسپینوزا و لایب نیتس، آن را بسط دادند. این نظریه بعداً […]