Tag: فلسفه آلمانی

به بهانه فلسفه (مصاحبه ای با دکتر محمد علی مرادی)    محمدعلی مرادی دانش آموخته فلسفه در آلمان از فعالین سیاسی سالهای قبل از انقلاب و پس از انقلاب تا اواخر دهه ۶۰ بوده است که پس از سالهای آن دهه از فعالیتهای سیاسی دست کشیده و به فعالیتهای علمی در زمینه فلسفه پرداخته است. در […]