Tag: فلسفه علوم انسانی

رویکردی اسلامی به فلسفه علوم انسانی حمید رضا آیت اللهی کنکاش های فلسفی درباره ماهیت علوم تجربی و تمایز آن از غیر علم، در ابتدای قرن بیستم، نگرش پزیتیویستی و تحلیل تجربی خام در علم را به شدت زیر سوال برد. اکنون دیگر «تقدم نظریه بر مشاهده» اصلی پذیرفته شده در کلیه مجامع فلسفه علمی […]

از فلسفۀ علم تا فلسفۀ علوم انسانی (درآمدی بر فلسفۀ علوم انسانی از نظرگاه هیدگر) علی فتحی پرداختن به فلسفۀ علوم انسانی بدون طرح بحث از فلسفۀ علم امکانپذیر نیست. هیدگر هرچند به صراحت به فلسفۀ علوم انسانی ورود نکرده است، با توجه به ایده هایی که در باب فلسفۀ علم طرح کرده و نیز […]