Tag: فلسفه نبوی

تخیل، نبوت، و سیاست در فلسفه ی ابن سینا   احمد بستانی دکتر حاتم قادری به مباحث سیاسی مطرح شده در نوشته های ابن سینا می توان از جهات مختلفی نظر کرد و متناسب با رویکرد روشی، نتایج احیاناٌ متفاوتی گرفت. نوشتار حاضر از منظر ویژه یی به طرح بحث درباره ی برخی وجوه سیاسی […]