Tag: فلسفه و تلویزیون

راهکارهایی برای آموزش فلسفه در تلویزیون آموزشی غلامرضا آذری   یکی از کارکردهای پنهان تلویزیون در کشور ما “نفوذ متقابل اجتماعی” (social interpenetration) است؛ بدین مفهوم که قالب (forme) برنامه با محتوای (content) آن چندان سنخیتی ندارد؛ از این رو اثربخش (effective) بودن آن بر مخاطبان کم تر می شود و نوعی بی رقبتی را […]