Tag: فهم دین

  هرمنوتیک وحی: گفتگو با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی می خواهیم درباره فهم دین و اینکه آیا امکان قرائت های مختلف از آن وجود دارد یا نه بحث کنیم. در ابتدا لازم است که تعریفی درباره دین ارائه دهیم. جامعه شناسان و روان شناسان و سایر محققان تعاریف مختلفی از دین ارائه داده اند و […]