Tag: فهیمه سیاحیان

تحلیل خردورزانه اسطوره گفتگوی دکتر قطب الدین صادقی و امیرکاووس بالازاده درباره ارتباط تئاتر و اسطوره   فهیمه سیاحیان یکی از سرچشمه های غنی آثار دراماتیک چه در سینما و چه در تئاتر، اسطوره ها هستند. بسیاری از فیلم ها و درام های ماندگار دنیا در پرتو استفاده های مختلف از اساطیر به وجود آمده […]