Tag: فیلم تاریخی،رابرت آ. رُزنستون،صادق علاماتی،تحلیل فیلم تاریخی

فیلم تاریخی به مثابه ی تاریخ واقعی رابرت آ. رُزنستون[۲] ترجمه: صادق علاماتی فیلم تاریخی به مثابه ی تاریخ واقعی[۱] بیایید با واقعیت ها روبرو شویم و آن را بپذیریم: فیلم های تاریخی، [اکثر] مورخان حرفه ای را آشفته و به زحمت می اندازد.چرا؟ همه ما پاسخ های واضح را می دانیم.بدان جهت، مورخان خواهند […]