Tag: قدرت حاکم

قانون و خشونت: قدرت حاکم و حیات برهنه جورجو آگامبن یونانیان برای بیان آنچه ما از کلمه «زندگی» می فهمیم واژۀ واحدی نداشتند. آنان از دو واژه سود می جستند که، هرچند قابل ردگیری به یک ریشه لغوی مشترک اند، لیکن به لحاظ معناشناسی و ریخت شناسی متمایزند: zoe ، که مبین واقعیت ساده وجود […]