Tag: قدسیه رضوانیان

بررسی تطبیقی نظریه گفتگویی نیما یوشیج و میخائیل باختین قدسیه رضوانیان “مکالمه گرایی” بنیان نظریه ی نیماست که از آن به “روایت نمایشی” تعبیر می کند. امّا اصطلاح مکالمه گرایی با نظریه منطق گفتگویی میخائیل باختین مطرح می شود. او این اصطلاح را در برابر تک آوایی در ادبیات و هنر مطرح می کند؛ از […]