Tag: قرون وسطی

جدل بر سر قدرت در ادبیات و آیین های نمایشی قرون وسطی بهزاد قادری سهی   معمولاً قرون وسطی را دوران زوال ادبیات نمایشی دانسته اند، زمانی که قدرت کلیسا بازیگری را ناجور می دانست، مگر آن که خود بر آن نظارت یا در آن شرکت داشته باشد. این گفتار، با نگاهی به پاره ای […]

نقش علوم عربی در حفظ دانش باستان و شکل گیری رنسانس   حورا یاوری در ازدحام صداهای ناخوشی که در دهه های اخیر فضای جهان را انباشته گاه صدای آرام محققان و پژوهندگانی به گوش می رسد که قصه جهان و سرگذشت جهانیان را به زبانی پذیرفتنی تر روایت می کنند در نگاه متأمل و […]