Tag: قوای نفس

جایگاه قوه ی خیال در نظام فلسفی صدرالمتألهین فرشته سادات یاسینی یکی از مباحثی که در نفس شناسی فلسفی همیشه مطرح بوده قوای نفس است. ملاصدرا نیز مانند دیگر فلاسفه برای نفس قوای متعددی قائل است. وی در بیان علت و ملاک تعدد قوای نفس، دو ملاک ارائه می دهد و بر اساس آن، قوای […]