Tag: لئو اشتراوس

چیستی و گونه های فلسفه سیاسی صادق حقیقت در زبان فارسی اصطلاحات “فلسفه سیاسی، فلسفه سیاست، فلسفه علم سیاست، و فلسفه علوم سیاسی” به درستی از هم تفکیک نشده اند؛ و هر کس از به کاربردن آن ها ممکن است معنای خاصی را اراده کند. همان گونه که خواهیم دید، فلسفه سیاسی نزد لئواشتراوس آنتونی […]

تکرار عصر باستان در اوج مدرنیته مصطفی زالی اشتراوس همچون نیچه می خواهد عصر باستان را در اوج مدرنیته تکرار کند، اما به باور اشتراوس نوع نقد نیچه به مدرنیته او را از این مقصود بازداشته است. نیچه آموزه های باستان را به طریقی بیگانه و مبتنی بر اصطلاحات مدرن بازخوانی می کند. اما به […]

تکرار عصر باستان در اوج مدرنیته مصطفی زالی اشتراوس همچون نیچه میخواهد عصر باستان را در اوج مدرنیته تکرار کند، اما به باور اشتراوس نوع نقد نیچه به مدرنیته او را از این مقصود باز داشته است. نیچه آموزه های باستان را به طریقی بیگانه و مبتنی بر اصطلاحات مدرن بازخوانی می کند. اما به […]

  نظریه گفتمان و علوم سیاسی دکتر علی اصغر داوودی   مفهوم گفتمان امروزه در بسیاری از رشته ها و رهیافت ها از زبان شناسی گرفته تا ادبیات، فلسفه و علوم اجتماعی و سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. نظریه ی گفتمان یکی از نظریات جدید و تأثیرگذار در عرصه علوم سیاسی است. جامعه شناسان […]