Tag: لومپنیسم

لومپنیسم و پوپولیسم سیاسی  لومپن‌ها به بهشت نمی روند دکتر ناصر فکوهی در تاریخ سیاسی قرن بیستم، دو واژه لومپنیسم و پوپولیسم، چه در نظریه و چه در رفتارهای سیاسی، به سختی با یکدیگر گره خورده‌اند. این تجربه‌ای است که  هم می‌توان آن را در کشورهای مرکزی و توسعه‌یافته مشاهده کرد و هم در کشورهای […]