Tag: لوگوس

میتوس و لوگوس هانس گئورک گادامر ترجمه: فریده فرنودفر ۱) مسئله اسطوره (میتوس) در وضعیت اندیشه روشنگری  واژه ها حکایتگر تاریخ ما هستند. این مسئله که واژه اسطوره (میتوس) از دل زبان عالمان سربرآورده و نزدیک به دو سده است که طنین خاص خود – و عمدتا طنینی مثبت – دارد، واقعیتی است که از […]

لوگوس، اسطوره ای هادی به حقیقت جواد اکبری مطلق   یکی از دغدغه های فکری بشر، بحث از نمایندگان خداوند در زمین است؛ یعنی پیامبران الهی که واسطۀ بین خدا و انسان ها هستند. از سوی دیگر، چون این واسطه ها، پیام الهی را توسط وحی به انسان ها منتقل می کنند، و اساس وحی […]

حقیقت اسطوره ای دکتر بهار مختاریان   هسته اصلی بحث ما ناهمگنی ادراک انسانی مبتنی بر میتوس و ادراک مبتنی بر لوگوس و روابط بنیادین میان مقوله های شناخت و فرهنگ و نقش و جایگاه این دو در روند فهم تاریخی است. این ناهمگنی ادراک انسان از مفهوم حقیقت، درهمان ابتدای کار، به این گمان […]