Tag: لَری لَودِن

  زوال مسأله ی تحدید لَری لَودِن دکتر حسن میانداری حسین   ما در جامعه ای زندگی می کنیم که ارزش زیادی برای علم قائل است. “متخصصانِ” علم در بسیاری از مؤسسات، از دادگاه های قانونی تا راهروهای قدرت، نقش ممتازی ایفا می کنند. حتی، بسیاری از ما می کوشیم تا عقایدمان درباره ی جهان […]