Tag: مارتا نوسباوم

مارتا نوسبام و روایتی غیرنسبی گرایانه از اخلاق فضیلت ارسطویی م. اعتمادی نیا اخلاق مبتنی بر فضیلت از رشدی فزاینده در روزگار معاصر برخوردار است که این به نوبه خود ناشی از ناخرسندی عمومی از نظریه‌های متداول در فلسفه اخلاق جدید است. بسیاری بر این عقیده‌اند که ارتباط نظریه‌های رایج با تجربه‌های واقعی و محسوس […]