Tag: مارتین بوبر

مارتین بوبر و انسان شناسی صلح رضا نصیری حامد  صلح و دوستی حقیقی بین انسانها مستلزم فراتر رفتن از مصلحت جویی های گذرا و آنی، و عمل براساس پشتوانه ای اعتقادی و نیز ایمانی ژرف و عمیق است. از دیرباز انسانها در قالب ادیان و اندیشه های مختلف به صلح اندیشیده اند و راهکارهایی نیز […]

مارتین بوبر و فلسفه دیالوگ امید مهرگان ۱- این بند می تواند به مثابه پیشگفتاری باشد در آغاز هر نوشته ای که بر آن است تا به معرفی و تحلیل شخصیتی بپردازد و «درباره» جایگاه او و آثارش اطلاعاتی و نه شناختی چندان تمام عیار – ارانه دهد. نزدیک شدن به یک شخصیت آنجا که […]