Tag: مارسل پروست

زوبین های پروست ساموئل بکت ترجمه رضا خاکیانی معادله ی پروستی به هیچ وجه ساده نیست. مجهول این معادله همواره نامعلوم است و مدام از زرادخانه ی مقادیر سلاح های تازه ای برمی گزیند. قدرت ویژه اش از اثری دوگانه برخوردار است: هریک از زوبین های  پروست می تواند زوبین تِلِف باشد. ما دیرتر این […]

تجزیه و تحلیل مضمون عشق نزد پروست و استاندال با تکیه بر دو برداشت کلاسیک و مدرن از مفهوم آگاهی   دکتر مرتضی بابک معین از جمله مضامین اصلی اثر در جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست مضمون عشق است، که می توان ادعا کرد سایر مضامین دیگر در ارتباط با این مضمون بنیادین […]