Tag: مارکسیسم

اقتصاد سیاسی: نظریه ها و رویکردها بابک صفری فیلسوفان، جهان را هریک به نحوی تفسیر کرده اند، در حالی که بحث بر سر تغییر آن است. (مارکس) مقدمه: هیچ تئوری ای به خودی خود وجود ندارد و هیچ تئوری ای مستقل از یک پیش زمینه ی ملموس تاریخی نیست. تئوری روشی است که ذهن برای درک […]

پوزیتیویسم منطقی و موضع انتقادی هابرماس بر آن دکتر ابراهیم متقی حسین عبداللهی وجه عمده تمایز هابرماس با سایر منتقدین پوزیتیویسم در باور او به ناتمامی مدرنیته قرار دارد. وضعیتی که در عمده مقولات نظری هابرماس جایی برجسته اشغال می کند. معارضه ای آشکار و پنهان با وجوهی از عناصر و باورهای بنیادین پارادایم پوزیتیویسم […]

لوکاچ متاخر و مکتب بوداپست آندره توسل برگردان: شروین طاهری و فرشاد نوروزی تقریبا از انتهای دهه ۱۹۷۰ به بعد، مارکسیسم به عنوان کانون ارجاع آشکار در مباحثات اصلی روشنفکرانه و اجتماعی باقی مانده. این دوران از هنگامی که کمونیسم روشنفکرانه بدعتهای عظیمی در مارکسیسم ایجاد کرد آغاز شده بود. این اندیشه ها از دهه […]

درسگفتار “مارکس چه رویایی در سر دارد؟” – حسام سلامت مارکس چه رویایی در سر دارد؟ جلسه دوم «مواجهه با پروبلماتیک‌های مارکسی در زمانه‌ی پسامارکسیستی» سخنران: حسام سلامت ۱۰ شهریور ۹۷؛ دانشگاه علم و فرهنگ   این سخنرانی را از اینجا بشنوید: قسمت اول مارکس چه رویایی در سر دارد؟  قسمت دوم مارکس چه رویایی در […]

    داریوش شایگان   ویژگی بارز تمدن‌های موسوم به سنتی، از قبیل ایرانی، اسلامی، هندی و غیره این خصیصه است که همگی این تمدن‌ها در قرن هفده میلادی متوقف و در حین گذر از این عصر، دچار تصلّب شده و از آفرینش دست کشیده‌اند و شروع کرده‌اند به واپسنگری. اروپا به عکس در همین […]