Tag: مازیار مهیمنی

بحران و امنیت نقد مازیار مهیمنی در روایت فیلیپ داروس از تاریخ نقد ادبی در اروپای پس از جنگ، سه دوره اصلی از هم متمایز می شوند: نخست دوره ای صورت گرا و ساختارگرا، با محوریت رویکردهای زبانی و زبان شناختی، که داروس آن را واکنش منفی به فجایع جنگ و نمودار میل به از […]

از ملی گرایی تا پسا ملی گرایی (مروری بر کتاب فرانسه چیست؟ به کوشش آلن فینکل کراوت) مازیار مهیمنی  گر چه آلن فینکل کراوت از همان نخستین سطور کتابش می کوشد از میراث ارنست رنان فرارود به نوعی «پسا ملی گرایی» دست یابد، حاصل شانزده گفت و گوی او با شماری از مهم ترین متفکران […]

تئاتر و وجود هانی گوییه ترجمه: مازیار مهیمنی این پرسشی است فلسفی، اگر فلسفه را تأملی بدانیم در باب نخستین اصول چیزها و ماهیت شان … سطور بالا آغاز کننده ی پیشگفتاری هستند که حکم درآمد کتاب حاضر و کتاب پیشین ما را دارد. وجود متأخر است بر ماهیت. اینجا نیز همان پژوهش پیشین را […]