Tag: مانوی

    ادبیات فارسی در نخستین روزگاران نخستین بازمانده ی زبانهای آریایی ایران (که جهان باستان برای ما واگذاشته) زبان اوستا یعنی کتاب مقدّس کیش زردشتی است. تا حدود نهصد سال، مردم ایران هیچ گونه خطّی که با آن بتوانند اوستا را بنویسند نداشتند. از این روی آن را همچنان سینه به سینه فرا می […]