Tag: مانی

    مانی در چه پایه ای از استدلال منطقی قرار می گیرد؟ شرق شناس آلمانی هانس هاینریش شیدر که تمام وقت خود را در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ صرف تحقیق در مانویت کرده است در اثر خود کیفیت های ابتدایی نظام مانوی، بر این سؤال تأکید کرده و به نظر او جواب این […]

    مانی در چه پایه ای از استدلال منطقی قرار میگیرد؟ شرق شناس آلمانی هانس هاینریش شیدر( ۱ ) که تمام وقت خود را در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ صرف تحقیق در مانویت کرده است در اثر خود کیفیت های ابتدایی نظاممانوی( ۲ ) بر این سؤال تأکید کرده و بنظر او جواب این سوال […]