Tag: ماهیت ربط

وجود رابط دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی حقیقت ربط در جهان یک واقعیت است که به هیچوجه نمی توان آن را مورد انکار قرار داد. آنچه در این باب می تواند مورد بحث و گفتگو واقع شود این است که آیا ماهیت ربط چیست و چگونه می توان آن را مورد شناسایی قرار داد؟ ماهیت ربط […]