Tag: مایکل دامت

واکاوی ضد واقع‌گرایی و رهیافت تحقیق‌گرایانه مایکل دامت علی حسین خانی چکیده اصطلاح «ضد واقع گرایی» نخستین بار توسط مایکل دامت، فیلسوف معاصر تحلیلی، معرفی شـد . امـا بحـث وی نـه در باب وجود یا عدم وجود طبقه ای خاص از اشیاء، بلکه پیرامون احکام و تصدی قات زبانی اسـت . در نگـاه او، بـرای […]

خاستگاه‌هاى فلسفه تحلیلى به روایت مایکل دامت حسین کلباسى۱ عبداللّه نیک‌سیرت۲ چکیده دیدگاه رایج درباره فلسفه تحلیلى این است که فلسفه مزبور منشأى انگلیسى ـ آمریکایى دارد و راسل و مور نیز از بانیان آن هستند؛ ولى مایکل دامت معتقد است: خاستگاه واقعى فلسفه تحلیلى آلمان، و فرگه نیز مؤسس و پیش‌گام آن است؛ زیرا […]