Tag: ما و دیگران

خود و دیگری در گفتگو با تزوتان تودوروف رامین جهانبگلو پرسش: در مقدمه ی کتاب “ما و دیگران” از تجربه ی شرّ صحبت می کنید. امّا به عقیده ی شما این تجربه در فرانسه نیز ادامه یافته است؛ اینطور نیست؟ پاسخ: در مقدمه ی کتاب “ما و دیگران” سعی کرده ام آنچه را که شما […]