Tag: مجید احسن

ملاصدرا، زمانه و نیاز ما به تاریخ اندیشی مجید احسن روشن است که فلسفه یونان آغازین زمین بازی فلسفه نزد منفکران عالم اسلام و مسیحیت است. میراث داری فلسفه یونان در کنار فرهنگ ابراهیمی و علایق یکسان در بحث از موضوعاتی همچون خدا و خلقت و نیز برخی مبانی فلسفی و معرفتی مشترک می تواند […]

از چند بحث و جدل تا شیوه های نقد نویسی   وبسایت چیستی ها بنا ندارد در هیچ یک از موارد اختلافی جامعه ی فرهنگی دخالتی داشته باشد. اینجا صرفاً آرشیوی است از مقالات و گفتارهای مرتبط با حوزه های فلسفه، علوم اجتماعی، نظریه و ادبیات و هنر. سعی می کنیم در اینجا، نقدهای اصولی، […]