Tag: مجید بیدار مغز

نظریه باری مشاهدات در بوته نقد مجید بیدار مغز مرتضی صداقت آهنگری حسین زاده دیدگاهی که می گوید مشاهدات فاعل شناسا، وابسته به شبکه بینشی معرفتی وی، انعطاف پذیر بوده و از آموزش های تربیت ها و انتظارات او متأثر است دیر زمانی است که جایگاه ویژه ای را در مباحث فلسفه علم به خود اختصاص […]