Tag: محرم طاهرخانی

حوالت تاریخ و جایگاه کنش سیاسی در اندیشه احمد فردید حاتم قادری محرم طاهرخانی   نظریه پردازی و نگرش فلسفی به تاریخ، یکی از راه های تحلیل و فهم مسائل اجتماعی و سیاسی ایران در دوران معاصر بوده است. فردید یکی از مهم ترین اندیشمندان چند دهه اخیر ایران است که می کوشد با طرح […]