Tag: محمد امین شاکری

جستجویی در نخستین گام فلسفه ی زبان: فرگه به مثابه ی یک معناشناس محمد امین شاکری گوتلوب فرگه یکی از پایه گذاران مطالعات زبانی و بنیان گذار نحله ی فلسفه ی زبان محسوب می شود. او کار خود را با کندوکاو در ریاضیات و منطق، به منظور تأسیس یک زبان ایده آل برای منطق و […]