Tag: محمد رشیدزاده

ثمرات تفکیک امکان ماهوی و امکان وجودی در حکمت متعالیه محمد رشیدزاده قاسم پور حسن درزی ملاصدرا نخستین فیلسوفی بود که میان امکان ماهوی و امکان وجودی تفکیک قائل شد. وی در منطق به دلیل بی نیازی از این تفکیک، آن را مطرح نکرد. ملاصدرا بر مبنای این جداانگاری، نظام فلسفی حکمت متعالیه را که مکمّل […]