Tag: محمد محمد رضایی

نقد و بررسی دیدگاه عدمی انگارانه شرور محمد محمد رضایی سید جابر موسوی راد معضل شرور به عنوان امری بر ضد وجود خدا یا برخی صفات او مثل قدرت یا خیر خواهی مطلق الهی، مطرح شده است. فیلسوفان و متکلمان بسیاری با راه های مختلف در صدد پاسخ به این معضل بر آمده اند. در […]