Tag: محکمات و متشابهات

tsd   دکتر جعفر نکونام تفسیری که در این مقاله از آیه محکم و متشابه قرآن به دست داده می شود، به روش معناشناسی است و در آن سعی بر این است که معنای واژگان و عبارات از رهگذر نحوه کاربرد آن ها در جملات مشابه کشف گرد. واژگان و تعابیر کلیدی که در اینجا […]