Tag: مرتضی بابک معین

تحلیل فرآیند آفرینش معنا در نشانه شناسی با رویکرد پدیدارشناختی و نظریه پیچیدگی   کامران پاک نژاد مرتضی بابک معین رویکرد یا نگرش سیستمی در دهه های اخیر همواره به عنوان ابزاری کارآمد، مکمل مطالعات تخصصی پدیده های مختلف در حوزه های گوناگون دانش بوده است و موجب درکی جامع و چندوجهی از چرایی و […]

     معرفی چهار سبک زندگی لاندوفسکی و  تحلیل ِ پدیده «اغراق» در شکل گیری سبک داندی و خرس مرتضی بابک معین اساسا ً در یک بافت مکانی – زمانی مشخص، همانگونه که یک « ما – مرجع » نمی تواند خود را به مثابه گروه مرجع و مرکزی معرفی کند مگر با شکل دادن« […]