Tag: مصداق های گفتمانی

ارجاع، مصداق های واقعی و مصداق های گفتمانی بهلول علائی نظریه ی ارجاع مستقیم در مورد برخی مسائل معنی شناختی، از جمله ی مسأله ارجاع به لاوجود و مسأله ی  جایگزینی اسامی خاص هم-مرجع در جمله های نگرش گزاره ای با مشکل مواجه می شود؛ زیرا تنها چیزی که در این نظریه معنی یک عبارت […]