Tag: مصطفی زالی

معانی دوگانه ضرورت نزد ابن سینا پاسخ به اشکالی مشهور در قیاس موجهات ارسطو مصطفی زالی در میان مسائل مورد بحث ارسطو در دانش منطق، قیاس موجهات جایگاه ویژه ای دارد و از عصر باستان تا دوران معاصر محل مناقشه بوده است؛ از جمله مباحث بسیار پرمناقشه در ذیل قیاس موجهات، نتیجه حاصل از قیاسی است […]

نگاهی به فلسفۀ اخلاق در تفکر غرب از دیدگاه السدیر مک اینتایر مصطفی زالی کتاب فلسفه اخلاق در تفکر غرب، نگارش دکتر حمید شهریاری، شکل ویرایش شده رساله دکترای نویسنده است که به همت انتشارات سمت در سال ۸۵ به بازار نشر عرضه شده و توانست در سال ۸۶ جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران […]

جهان های ممکن انضمامی و نقد آن از دیدگاه حکمت متعالیه مصطفی زالی روح الله عالمی مهدی قوام صفری ظهور مفهوم جهان های ممکن در فلسفه ی تحلیلی معاصر و تأثیر فراوان آن در غلبه بر تشکیک تجربه گرایی جدید مبنی بر نفی منطق وجهی، به مباحث فراوانی پیرامون ماهیت این مفهوم منجر شده است. […]

تکرار عصر باستان در اوج مدرنیته مصطفی زالی اشتراوس همچون نیچه می خواهد عصر باستان را در اوج مدرنیته تکرار کند، اما به باور اشتراوس نوع نقد نیچه به مدرنیته او را از این مقصود بازداشته است. نیچه آموزه های باستان را به طریقی بیگانه و مبتنی بر اصطلاحات مدرن بازخوانی می کند. اما به […]

جنبش شهود ذوات مصطفی زالی پدیدارشناسی جنبشی است که از بسیاری جهات، جریان فلسفه ی اروپایی را در قرن بیستم نشان می دهد. پدیدارشناسی توسط هوسرل در سال های ۱۹۰۱ – ۱۹۰۰ به عنوان راه بنیادی فلسفه ورزی و تلاشی برای بازگرداندن فلسفه از تأمل انتزاعی متافیزیکی -که محفوف به شبه مسائل است به خود […]

بررسی تمایز جهت جمله و جهت شیء از دیدگاه پلنتینگا مصطفی زالی روح الله عالمی تمایز میان جهت جمله و جهت شیء از مباحث مهم متافیزیک موجهات در قرن بیستم محسوب می شود. بر این اساس باید میان قرار گرفتن جهت به عنوان وصف کل قضیه و قرار گرفتن جهت به عنوان وصف تعلق محمول […]

تمایز وجود و ماهیت نزد ابن سینا، ذهنی یا خارجی مصطفی زالی از مشهورترین و مهم ترین آموزه های متافیزیک سینوی، طرح تمایز میان وجود و ماهیت است، تمایزی سرنوشت ساز و مناقشه برانگیز؛ از یک سو این تمایز، راه را برای طرح برخی نوآوری های فلسفی می گشاید و از سوی دیگر، موجب انتقادات […]

تاریخ جدید فلسفۀ غرب مصطفی زالی برای نگارش یک کتاب تاریخ فلسفه رویکردهای مختلفی وجود دارد. رایج ترین روش نگارش این گونه کتاب ها، روایت فلسفه به ترتیب تقدم و تأخر فیلسوفان است. تاکنون سه کتاب تاریخ فلسفه به فارسی ترجمه شده و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است (البته آثار دیگری نیز ترجمه شده […]

تشکیک و خارجیت وجود: تأملی بر رویکردی ابن سینایی در احراز وحدت موضوع مابعدالطبیعه مصطفی زالی ارسطو در بیان موضوع مابعدالطبیعه تعابیر متعددی دارد که موجب ابهام در تعیین مقصود نهایی او و شکل گیری دو فهم الهیاتی و هستی شناختی از سرشت مابعدالطبیعه شده است. همبسته با همین مسأله، در آثار کلاسیک و نیز […]

ترکیب اتحادی ماده و صورت و مسأله اتحاد عاقل و معقول مصطفی زالی اتحاد عاقل و معقول در موضعی که معقول مغایر ذات عاقل باشد از ابداعات فلسفه صدرایی به شمار می رود. در تبیین کیفیت هستی شناختی این اتحاد، برخی مقصود از آن را، تحقق عاقل و معقول به وجودی یکتا و از جهتی […]