Tag: معرفت تاریخی

هرمنوتیک و فهم معرفت تاریخی دکتر سید ابوالفضل رضوی ماهیت و اهمیت تفسیر در تاریخ، امری که پژوهش های مختلف تاریخی را از هم متمایز کرده و جنبه های نسبی و سیّال بودن دانش تاریخ را نشان می دهد مبحث مهمی است که مورخان را در فهم بیشتر موضوعات تاریخی و مهمتر از آن، در […]