Tag: معنا

معنا، مرجع و مصداق: بازاندیشی یک بحث قدیمی دکتر فرزان سجودی   در این مقاله ضمن بررسی عمده ترین دیدگاههایی که در زمینه ی رابطه ی زبان با معنا، مرجع و مصداق ارائه شده است به بحث و نقد آن دیدگاه ها خواهیم پرداخت. و می کوشیم تصویر دیگری که در اساس مبتنی بر نشانه […]

  معنا، نامعنا و کثرت معنا   دکتر فرزان سجودی قبل از شروع بحث لازم است تأکید کنم که آنچه در پی می آید، در حوزه ی مطالعات زبانشناختیِ کلام می گنجد و نه زیباشناسی؛ هرچند می تواند دستاوردهایی در مطالعات زیباشناختی داشته باشد. کلید واژه های اصلیِ این بحث عبارتند از: معنا، نامعنا، کثرت […]